ประวัติศาสตร์จังหวัด สุโขทัย

จากการศึกษาร่องรอยทางโบราณคดีและโบราณวัตถุ ศิลาจารึก และตำนานพงศาวดารท้องถิ…

"ประวัติศาสตร์จังหวัด สุโขทัย"

Province in thailand

Thailand’s national government organisation is divided into three typ…

"Province in thailand"

ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ในปี พ.ศ. ๒๓๒๘ สมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก กองทัพของพม่าจึง…

"ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงรัตนโกสินทร์"

ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงธนบุรี

สมเด็จพระเจ้า ตาก สินมหาราช (พระเจ้ากรุงธนบุรี) กษัตริย์องค์แรกและองค์เดียว…

"ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงธนบุรี"

ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงศรีอยุธยา

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ เกี่ยวกับเมือง ตาก จนกระทั่งแผ่…

"ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงศรีอยุธยา"

ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงสุโขทัย

หลังจากที่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ประกาศตั้งกรุงสุโขทัยขึ้นเป็นอิสระ เมื่อ พ.ศ…

"ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงสุโขทัย"

จังหวัด ตาก สมัยก่อนกรุงสุโขทัย

ตาก เป็นเมืองที่สร้างขึ้นก่อนสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี เมืองเดิมตั้งอยู่บน…

"จังหวัด ตาก สมัยก่อนกรุงสุโขทัย"

ประวัติศาสตร์จังหวัดตาก

แบ่งเป็นแต่ละช่วงสมัยดังนี้ จังหวัด ตาก สมัยก่อนกรุงสุโขทัย จังหวัด ตาก สมั…

"ประวัติศาสตร์จังหวัดตาก"

อุตรดิตถ์ สมัยรัตนโกสินทร์

ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เมืองต่าง ๆ ในท้องที่จังหวัด อุตรดิตถ์ ปัจจุบันที่…

"อุตรดิตถ์ สมัยรัตนโกสินทร์"

อุตรดิตถ์ สมัยธนบุรี

เมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรี เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติเป็นบรมกษัตริย์ ณ กรุงธนบุรีแ…

"อุตรดิตถ์ สมัยธนบุรี"

อุตรดิตถ์ ในสมัยอยุธยา

ในสมัยอยุธยาเริ่มตั้งแต่พระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๓ ปรา…

"อุตรดิตถ์ ในสมัยอยุธยา"

อุตรดิตถ์ สมัยสุโขทัย

ในสมัยสุโขทัยท้องที่ของจังหวัด อุตรดิตถ์ ได้มีการตั้งเมืองขึ้นหลายเมืองด้วย…

"อุตรดิตถ์ สมัยสุโขทัย"

อุตรดิตถ์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นสมัยโบราณก่อน พ.ศ. ๑๐๐๐ ยังไม่มีตัวอักษรใช้กั…

"อุตรดิตถ์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์"

ประวัติศาสตร์จังหวัด อุตรดิตถ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หวน พินพันธุ์ ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของจังหวัดอุตรดิตถ…

"ประวัติศาสตร์จังหวัด อุตรดิตถ์"