โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตากและเทศบาลเ…

"โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช"

Province in thailand

Thailand’s national government organisation is divided into three typ…

"Province in thailand"

ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ในปี พ.ศ. ๒๓๒๘ สมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก กองทัพของพม่าจึง…

"ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงรัตนโกสินทร์"

ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงธนบุรี

สมเด็จพระเจ้า ตาก สินมหาราช (พระเจ้ากรุงธนบุรี) กษัตริย์องค์แรกและองค์เดียว…

"ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงธนบุรี"

ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงศรีอยุธยา

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ เกี่ยวกับเมือง ตาก จนกระทั่งแผ่…

"ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงศรีอยุธยา"

ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงสุโขทัย

หลังจากที่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ประกาศตั้งกรุงสุโขทัยขึ้นเป็นอิสระ เมื่อ พ.ศ…

"ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงสุโขทัย"

จังหวัด ตาก สมัยก่อนกรุงสุโขทัย

ตาก เป็นเมืองที่สร้างขึ้นก่อนสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี เมืองเดิมตั้งอยู่บน…

"จังหวัด ตาก สมัยก่อนกรุงสุโขทัย"

ประวัติศาสตร์จังหวัดตาก

แบ่งเป็นแต่ละช่วงสมัยดังนี้ จังหวัด ตาก สมัยก่อนกรุงสุโขทัย จังหวัด ตาก สมั…

"ประวัติศาสตร์จังหวัดตาก"