โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

3 มิถุนายน 2559 administrator 0

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตากและเทศบาลเมืองตาก กำหนดพื้นที่และเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกันในรูปแบบของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก (คปสอ.) รับผิดชอบประชากรในเขตอำเภอเมืองตาก การดำเนินงานในระดับอำเภอซึ่งจ [..Read More..]

Province in thailand

17 กันยายน 2558 administrator 0

Thailand’s national government organisation is divided into three types: central government (ministries, bureaus and departments), provincial government (provinces and districts) and local government (Bangkok, Phatthaya City, provincial adminis [..Read More..]

ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

17 กันยายน 2558 administrator 0

ในปี พ.ศ. ๒๓๒๘ สมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก กองทัพของพม่าจึงเข้าตีประเทศไทยเป็นการใหญ่โดยพระเจ้าปะดุงกษัตริย์พม่า ทรงโปรดให้จัดกองทัพแบ่งออก ๙ ทัพด้วยกัน และให้กองทัพเหล่านี้ยกเข้าตีเมืองไทยทุกทิศทุกทาง ทั้งทางเหนือทางตะวันตกและทางใต้ [..Read More..]

ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงธนบุรี

17 กันยายน 2558 administrator 0

สมเด็จพระเจ้า ตาก สินมหาราช (พระเจ้ากรุงธนบุรี) กษัตริย์องค์แรกและองค์เดียวในสมัยนี้ได้ทรงจัดการปกครองหัวเมืองเหนือทั้งปวง ภายหลังจากได้ตีเมืองพิษณุโลกและเมืองฝางได้ใน พ.ศ. ๒๓๑๓ แล้ว ได้ทรงแต่งตั้งเจ้าเมืองไปครองเมืองเหนือใหม่หมดทุกเมืองรวมทั้งเมือง [..Read More..]

ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงศรีอยุธยา

17 กันยายน 2558 administrator 0

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ เกี่ยวกับเมือง ตาก จนกระทั่งแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ปรากฏว่า ทางประเทศพม่ามีกษัตริย์องค์หนึ่ง ทรงพระนามว่าพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ กษัตริย์องค์นี้ทรงมีอุปนิสัยกล้าหาญ พอพระราชหฤทัยในการทำศึกสงคราม และได้คู่ [..Read More..]

ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงสุโขทัย

15 กันยายน 2558 administrator 0

หลังจากที่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ประกาศตั้งกรุงสุโขทัยขึ้นเป็นอิสระ เมื่อ พ.ศ. ๑๘๐๐ จากนั้น ในราว พ.ศ. ๑๘๐๕ ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเมือง ตาก ขึ้น ครั้งหนึ่งคือ ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด (อยู่ในอำเภอแม่สอดปัจจุบัน) ยกทัพมาตีเมือง ตาก ซึ่งเป็นเม [..Read More..]

จังหวัด ตาก สมัยก่อนกรุงสุโขทัย

15 กันยายน 2558 administrator 0

ตาก เป็นเมืองที่สร้างขึ้นก่อนสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี เมืองเดิมตั้งอยู่บนดอยเล็ก ๆ ลูกหนึ่ง อยู่เหนือที่ว่าการอำเภอบ้าน ตาก ในปัจจุบันนี้ไปประมาณ ๔ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากแม่น้ำปิงไปทางทิศตะวันตก ๔๐๐ เมตร ที่หมู่บ้านท่าพระธาตุ ตำบลเกาะตะเภาอำเภอบ้า [..Read More..]

ประวัติศาสตร์จังหวัดตาก

15 กันยายน 2558 administrator 0

แบ่งเป็นแต่ละช่วงสมัยดังนี้ จังหวัด ตาก สมัยก่อนกรุงสุโขทัย จังหวัด ตาก สมัยกรุงสุโขทัย จังหวัด ตาก สมัยกรุงศรีอยุธยา จังหวัด ตาก สมัยกรุงธนบุรี จังหวัด ตาก สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่มาเอกสารอ้างอิง : ประวัติศาสตร์ส่วนภูมิภาคจังหวัด ตาก. กรุงเทพฯ : ศัก [..Read More..]