อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

อำเภอน้ำปาด อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 78 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางป…

"อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์"

อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

อำเภอบ้านโคก อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ๑๖๕ กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทา…

"อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์"

อุตรดิตถ์ สมัยรัตนโกสินทร์

ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เมืองต่าง ๆ ในท้องที่จังหวัด อุตรดิตถ์ ปัจจุบันที่…

"อุตรดิตถ์ สมัยรัตนโกสินทร์"

อุตรดิตถ์ สมัยธนบุรี

เมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรี เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติเป็นบรมกษัตริย์ ณ กรุงธนบุรีแ…

"อุตรดิตถ์ สมัยธนบุรี"

อุตรดิตถ์ ในสมัยอยุธยา

ในสมัยอยุธยาเริ่มตั้งแต่พระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๓ ปรา…

"อุตรดิตถ์ ในสมัยอยุธยา"

อุตรดิตถ์ สมัยสุโขทัย

ในสมัยสุโขทัยท้องที่ของจังหวัด อุตรดิตถ์ ได้มีการตั้งเมืองขึ้นหลายเมืองด้วย…

"อุตรดิตถ์ สมัยสุโขทัย"

อุตรดิตถ์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นสมัยโบราณก่อน พ.ศ. ๑๐๐๐ ยังไม่มีตัวอักษรใช้กั…

"อุตรดิตถ์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์"

ประวัติศาสตร์จังหวัด อุตรดิตถ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หวน พินพันธุ์ ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของจังหวัดอุตรดิตถ…

"ประวัติศาสตร์จังหวัด อุตรดิตถ์"