โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตากและเทศบาลเ…

"โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช"

ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ในปี พ.ศ. ๒๓๒๘ สมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก กองทัพของพม่าจึง…

"ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงรัตนโกสินทร์"

ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงธนบุรี

สมเด็จพระเจ้า ตาก สินมหาราช (พระเจ้ากรุงธนบุรี) กษัตริย์องค์แรกและองค์เดียว…

"ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงธนบุรี"

ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงศรีอยุธยา

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ เกี่ยวกับเมือง ตาก จนกระทั่งแผ่…

"ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงศรีอยุธยา"

ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงสุโขทัย

หลังจากที่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ประกาศตั้งกรุงสุโขทัยขึ้นเป็นอิสระ เมื่อ พ.ศ…

"ประวัติศาสตร์จังหวัด ตาก สมัยกรุงสุโขทัย"

จังหวัด ตาก สมัยก่อนกรุงสุโขทัย

ตาก เป็นเมืองที่สร้างขึ้นก่อนสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี เมืองเดิมตั้งอยู่บน…

"จังหวัด ตาก สมัยก่อนกรุงสุโขทัย"

ประวัติศาสตร์จังหวัดตาก

แบ่งเป็นแต่ละช่วงสมัยดังนี้ จังหวัด ตาก สมัยก่อนกรุงสุโขทัย จังหวัด ตาก สมั…

"ประวัติศาสตร์จังหวัดตาก"