อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอำเภอเก่าแก่มีอายุ 133 ปีตั้งอยู่พื้นที่ทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือของจังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 35 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น จำนวน 927.587 ตารางกิโลเมตร หรือ 579,741.87 ไร่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบ 14 ตำบล 158 หมู่บ้าน 7 ชุมชนเทศบาล เขตการปกครอง มีองค์การบริหารส่วนตำบล 14 แห่ง เทศบาล 1 แห่ง รับผิดชอบประชากร 81,234 คน 18,847 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ และวัยทำงาน อัตราเพิ่มของประชากรมีแนวโน้มลดลงกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเป็นกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 56 ของผู้ป่วย เบาหวานทั้งหมด ผู้สูงอายุที่เป็น ความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 70 ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั้งหมด

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*