อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

15 มิถุนายน 2559 administrator 0

อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เดิมเรียกว่า“สุไหงอุเป”(Su-ngaiUpe)หมายถึงคลองกาบหมาก เมื่อปีพ.ศ.๒๔๔๐ ทำการค้า “พริกไทย”กับชาวต่างประเทศถูกขนานนามว่า “ปีนังน้อย”ส่วนคำว่า”ทุ่งหว้า”มาจากที่ตั้งของตลาด ร้านค้า และสถานที่รา [..Read More..]

อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

15 มิถุนายน 2559 administrator 0

อำเภอสวรรคโลก เป็นอำเภอขนาดใหญ่ เดิมเคยถูกแต่งตั้งให้เป็นจังหวัดมาก่อน จึงเป็นอำเภอที่มีศูนย์ราชการที่สาคัญ อาทิ เรือนจำสวรรคโลก ศาลจังหวัดสวรรคโลก สถานีรถไฟสวรรคโลก เป็นต้น จำนวนประชากรจากการสำรวจ ณ.วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ประชากรทั้งหมด ๗๘,๕๑๓ ค [..Read More..]

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

3 มิถุนายน 2559 administrator 0

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตากและเทศบาลเมืองตาก กำหนดพื้นที่และเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกันในรูปแบบของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก (คปสอ.) รับผิดชอบประชากรในเขตอำเภอเมืองตาก การดำเนินงานในระดับอำเภอซึ่งจ [..Read More..]

อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

3 มิถุนายน 2559 administrator 0

อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอำเภอเก่าแก่มีอายุ 133 ปีตั้งอยู่พื้นที่ทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือของจังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 35 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น จำนวน 927.587 ตารางกิโลเมตร หรือ 579,741.87 ไร่ อำเภอม่วงสามสิบ จั [..Read More..]

อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

3 มิถุนายน 2559 administrator 0

อำเภอบ้านผือ สำเนียงภาษาท้องถิ่นชาวบ้านเรียกกันว่า บ้านปรือ ด้วยมีเรื่องเล่าสืบต่อมาว่าเดิมทีบริเวณแห่งนี้มีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งชื่อหนองปรือเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ ตามหลักฐานปรากฏว่า ที่ว่าการอำเภอบ้านผือสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๗บริเวณบ้านถ่อน หมู่ ๓ ตำบลบ [..Read More..]

อุตรดิตถ์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์

อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

3 มิถุนายน 2559 administrator 0

อำเภอน้ำปาด อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 78 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อน และพื้นที่ราบในสัดส่วนเท่าๆกัน ทิศตะวันออกติดชายแดน สปป.ลาวเป็นพื้นที่ภูเขา เส้นทางคมนาคมคดเคี้ยว มีระยะทาง 60 กิโลเมตร มี [..Read More..]

อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

3 มิถุนายน 2559 administrator 0

บริบทพื้นที่ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เป็นสังคมชนบท ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเด็ก วัยทำงานจะประกอบอาชีพเกษตรกร วัยรุ่นทำงานในเมือง ในพื้นที่จึงมีผู้สูงอายุและมีการเจ็บป่วยของโรคเรื่อรัง เบาหวานความโรคค [..Read More..]

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

3 มิถุนายน 2559 administrator 0

เดิม อำเภอรามัน เป็นหนึ่งในเจ็ดหัวเมือง มีพระยาเมืองเป็นผู้ปกครองปกครอง โดยตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำสายบุรี บริเวณตำบลกายูบอเกาะในปัจจุบัน คำว่า “รามัน”เป็นภาษามาลายูแปลว่า “สนุก” เจ้าพระยาเมืองจัดให้มีการละเล่นมโหรสพ เพื่อให้ประชาชนมีความสนุกสนานเพล [..Read More..]

ตำนาน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

3 มิถุนายน 2559 administrator 0

ราษฎรบ้านนาสะไมย์ อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 100 หลังคาเรือน ได้เดินทางแสวงโชคเพื่อหาที่ทำกินใหม่ ได้พบแหล่งน้ำอันอุดมสมบูรณ์ มีหนองน้ำขนาดเล็กที่ชาวบ้านเรียกว่า“กุด”จำนวนหลายแห่งจึงรวมกันตั้งเป็นหมู่บ้าน“บ้านกุดชุม”ปัจจุบันคือบ้านกุดชุมคุร [..Read More..]

อุตรดิตถ์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์

อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

3 มิถุนายน 2559 administrator 0

อำเภอบ้านโคก อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ๑๖๕ กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ ๓ ชั่วโมง มีพื้นที่ติดกับ ๔ เมืองของแขวงไชยะบุลี ประเทศสปป.ลาว มีด่านถาวร ๑ แห่ง คือ ด่านถาวรภูดู่ ด่านผ่อนปรน ๑ ช่องทาง และด่านประเพณี ๑ ช่องทาง นอกจากนี้มีทางเดินเท้ [..Read More..]