โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตากและเทศบาลเมืองตาก กำหนดพื้นที่และเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกันในรูปแบบของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก (คปสอ.) รับผิดชอบประชากรในเขตอำเภอเมืองตาก การดำเนินงานในระดับอำเภอซึ่งจะทำงานในรูปคณะทำงาน คปสอ.ภายใต้แนวคิดการ ทำงานสุขภาพโดยใช้อำเภอเป็นหลักฐาน( District Health System ) มองทุกส่วนในอำเภอเป็นเนื้อหาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุข ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและภาคี ประชาชน โดยมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพของคนทั้งอำเภอ ผสมผสานทั้งงาน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู เข้าด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองตาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนเข้ามาร่วมกัน

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*