อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

บริบทพื้นที่ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เป็นสังคมชนบท ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเด็ก วัยทำงานจะประกอบอาชีพเกษตรกร วัยรุ่นทำงานในเมือง ในพื้นที่จึงมีผู้สูงอายุและมีการเจ็บป่วยของโรคเรื่อรัง เบาหวานความโรคความดันโลหิตสูง โรคจากความเสื่อมเช่นโรคข้อเข่าเสื่อม โรคจากการประกอบอาชีพเช่นโรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โรคเหล่านี้เป็นโรคเรื้อรังและประกอบกับสังคมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การดูแลคือการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุ ภาคส่วนราชการมีความร่วมมือกันดี และ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการสุขภาพในชุมชนได้ดี รวมถึงมีการร่วมมือของประชาชน ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขยังเป็นแกนนำหลัก แต่ความร่วมมือมือจากส่วนอื่นดีมาก โอกาสในการพัฒนาคือ ให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของและเป็นผู้จัดการสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน ของตนเองมากขึ้น

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*