อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

อำเภอสวรรคโลก เป็นอำเภอขนาดใหญ่ เดิมเคยถูกแต่งตั้งให้เป็นจังหวัดมาก่อน จึงเป็นอำเภอที่มีศูนย์ราชการที่สาคัญ อาทิ เรือนจำสวรรคโลก ศาลจังหวัดสวรรคโลก สถานีรถไฟสวรรคโลก เป็นต้น จำนวนประชากรจากการสำรวจ ณ.วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ประชากรทั้งหมด ๗๘,๕๑๓ คน ชาย ๓๗,๕๔๒ คน หญิง ๔๐,๙๗๑ คน หลังคาเรือน ๒๓,๗๙๓ หลังคาเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทางการเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งทำรายได้ให้แก่อำเภอปีละหลายพันล้าน คือการปลูกพืชไร่ นาข้าว ไม้ผล/ไม้ยืนต้น และเลี้ยงสัตว์ การประกอบอาชีพการเกษตรกรรมของประชากรในอำเภอสวรรคโลก คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๐ ของประชากรทั้งหมด รายได้เฉลี่ยของประชากร ๕๘,๑๑๑ บาท/คน/ปี

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*