อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เดิมเรียกว่า“สุไหงอุเป”(Su-ngaiUpe)หมายถึงคลองกาบหมาก เมื่อปีพ.ศ.๒๔๔๐ ทำการค้า “พริกไทย”กับชาวต่างประเทศถูกขนานนามว่า “ปีนังน้อย”ส่วนคำว่า”ทุ่งหว้า”มาจากที่ตั้งของตลาด ร้านค้า และสถานที่ราชการ ตั้งอยู่กลางทุ่ง มีต้นไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่า “ต้นหว้า” จึงขนานนามตามลักษณะที่ตั้งว่า”ทุ่งหว้า”แบ่งการปกครองออกเป็น ๕ ตำบล ๓๕ หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล ๕ แห่ง เทศบาล ๑ แห่ง ประชาชนประกอบอาชีพ เกษตรกรรมสวนยางพาราและทำนา ร้อยละ ๕๖.๑๔ ประมงร้อยละ ๒๑.๔๐ และอื่นๆร้อยละ ๒๒.๔๖ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๘๐.๒๐ ศาสนาพุทธ ร้อยละ ๑๙.๖๘ มีวัด ๑๐ แห่ง มัสยิด ๑๙ แห่ง ศาลเจ้า ๑ แห่ง มีประชากรทั้งจำนวน ๒๕,๒๙๘ คนแบ่งเป็นเพศชาย ๑๒,๗๙๓ คน และเพศหญิง ๑๒,๕๐๕ คน

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*