ประวัติศาสตร์จังหวัดตาก

แบ่งเป็นแต่ละช่วงสมัยดังนี้

  • จังหวัด ตาก สมัยก่อนกรุงสุโขทัย
  • จังหวัด ตาก สมัยกรุงสุโขทัย
  • จังหวัด ตาก สมัยกรุงศรีอยุธยา
  • จังหวัด ตาก สมัยกรุงธนบุรี
  • จังหวัด ตาก สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ที่มาเอกสารอ้างอิง : ประวัติศาสตร์ส่วนภูมิภาคจังหวัด ตาก. กรุงเทพฯ : ศักดิ์ดาการพิมพ์, ๒๕๒๗.
๑ ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จ ฯ กรมพระยา, อธิบายระยะทางล่องลำน้ำพิงค์ตั้งแต่เชียงใหม่จนถึงปากน้ำโพธิ์ (กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๒), หน้า ๑๗
๒ ตรี อมาตยกุล, เมืองเหนือและเมืองใต้ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์, ๒๕๑๓), หน้า ๒๗๔-๒๗๕
๓ “รายงานตรวจการคณะสงฆ์ จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัด ตาก ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญา พ.ศ. ๒๔๕๖”, ตาก สินมหาราชานุสรณ์, ปีที่ ๒๑, ๒๕๑๔ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรสยาม, ๒๕๑๓), หน้า ๖๙
๔ เจริญศุข ศิลาพันธุ์ “เรียนประวัติการปกครองและการบริหารงานของไทยใน ๓๐ นาที” วารสาร ตาก, มกราคม, ๒๕๒๖ หน้า ๑๕-๑๖

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*